Nanotech venture funding up 121% in 2005

Nanotech funding hit $434.3 mln for 2005, up 121% over the $196.

Nanotech funding hit $434.3 mln for 2005, up 121% over the $196.4 mln in 2004, Small Times reports.